Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2019

DEKLARACJE
Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2019r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 9 WRZEŚNIA 2018r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.
TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
– Część pisemna A.68, E.12, E.13, E.14, EE.08.: 10 stycznia 2019r.
– Część praktyczna:
• W kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (w naszej szkole wyłącznie kwalifikacja A.68.): 9 stycznia 2019r.
• W pozostałych kwalifikacjach: 11 stycznia- 16 lutego 2019r., tj.:

DYPLOMY
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów dających tytuł zawodowy dla osób, które przystępowały do egzaminów w sesji styczeń/luty 2019 odbędzie się 22 MARCA 2019r. od godz. 12.00. Osoby, które nie odbiorą świadectw i dyplomów w wyznaczonym terminie, mogą je odebrać w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00

 

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2019

DEKLARACJE
Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2019r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 18 LUTEGO 2019r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2019, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, do dnia 29 MARCA 2019r.
TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
– Część pisemna A.68, AU.68., E.12, E.13, E.14, EE.08, EE.09: 18 czerwca 2019r.
– Część praktyczna:
• W kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (w naszej szkole wyłącznie kwalifikacja A.68., AU.68.): 17 czerwca 2019r.
• W pozostałych kwalifikacjach: 21 czerwca- 4 lipca 2019r.

DYPLOMY
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów dających tytuł zawodowy dla osób, które przystępowały do egzaminów w sesji czerwiec/lipiec 2019 odbędzie się 30 SIERPNIA 2019r. od godz. 12.00. Osoby, które nie odbiorą świadectw i dyplomów w wyznaczonym terminie, mogą je odebrać w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00

 

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

1)      absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

2)      osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

3)      osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

4)      uczniów będących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

5)      osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna – 182,44 zł
część pisemna – 60,81 zł (1/3 opłaty)
część praktyczna – 121,63 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
Numer kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361.); rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663); rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)