Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

Daty publikacji i aktualizacji

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Serwis zawiera mapkę – mapki są wyłączone z zapewnienia obowiązku dostępności.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – otwórz w nowej karcie

Dostępność architektoniczna

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie mieści się w budynku przy ul. Noakowskiego 6. Do szkoły prowadzi wejście główne, które następnie dzieli się na dwa odrębne wejścia. Słuchacze po wejściu do szkoły schodzą schodami do szatni, w której przebywają w obecności pracownika obsługi szatni. Do szkoły można się również dostać wchodząc schodami na parter budynku. Znajduje się tam portiernia, w której pracownik obsługi kontroluje osoby wchodzące na teren szkoły. Udziela on także informacji o rozkładzie pomieszczeń (sal lekcyjnych, gabinetów, pracowni itp.)
  2. Budynek szkoły składa się z pięciu kondygnacji. Z wejścia głównego można dostać się do szkoły wchodząc oddzielnymi schodami na parter budynku. Oddzielnymi schodami można także zejść do szatni na poziom -1.
  3. W sekretariacie szkoły dostępna jest pętla indukcyjna umożliwiającą  osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Szkoła nie posiada pochylni, platform oraz informacji głosowych.
  4. Ze względu na lokalizację szkoła nie posiada wydzielonego parkingu dostępnego dla osób korzystających z budynku. Wzdłuż ulicy Noakowskiego znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Szkoła nie posiada specjalnego wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na ulicy Noakowskiego w pobliżu budynku numer 22, w odległości 180 m od budynku szkoły, znajdują się 2 miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku szkoły w odległości 150 m są zlokalizowane dwa przystanki tramwajowe przy Placu Politechniki, które są obsługiwane przez składy niskopodłogowe.
  5. Do szkoły ma prawo wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym odpowiednio zabezpieczonym kagańcem i na smyczy.
  6. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego na terenie szkoły. Potrzebę skorzystania z pomocy należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, pocztą elektroniczną na adres e-mail: cku1@eduwarszawa.pl. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Logo biuletyn informacji publicznej Logo aplikacji moodle Logo facebooka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.