Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

Daty publikacji i aktualizacji

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Na stronie znajdują się odnośniki i linki do stron zewnętrznych, które nie są dostępne cyfrowo.
  • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – są to skany, które zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne. Zapewnienie dostępności tych dokumentów nie leży w gestii CKU Nr 1 redagującego stronę.
  • Niektóre pliki do pobrania (doc.pdf) nie są dostępne cyfrowo, obecnie trwają prace nad ich konwersją tych plików do wersji dostępnej cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie mieści się w budynku przy ul. Noakowskiego 6.

Do szkoły prowadzi wejście główne z zewnątrz ulicy, które następnie dzieli się na dwa odrębne wejścia. Słuchacze po wejściu do szkoły schodzą schodami do szatni, w której przebywają w obecności pracownika obsługi szatni.

Do szkoły można również dostać się wchodząc schodami na parter budynku gdzie znajduje się portiernia, w której pracownik obsługi portierni kontroluje osoby wchodzące na teren szkoły oraz udziela informacji o rozkładzie pomieszczeń (sal lekcyjnych, gabinetów pracowni itp.).

Budynek szkoły składa się z pięciu kondygnacji. Z wejścia głównego można dostać się do szkoły wchodząc oddzielnymi schodami na parter budynku oraz oddzielnymi schodami można zejść do szatni na poziom -1.

Z parteru budynku schody prowadzą na kolejne piętra (1,2,3,4,) gdzie znajdują się korytarze i sale lekcyjne lub do szatni na poziom -1. Z szatni można dostać się schodami na parter budynku oraz na kolejne piętra (1,2,3,4), gdzie znajdują się korytarze i sale lekcyjne.

Ponadto na parterze budynku znajduje się gabinet dyrektora szkoły, sekretarza szkoły, sekretariat, oraz pokój kierownika gospodarczego. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pomieszczenia biblioteki i czytelni oraz gabinety wicedyrektorów.

Na drugim piętrze znajduje się pokój nauczycielski oraz gabinet pedagoga i psychologa szkolnego.

Na trzecim piętrze znajdują się pokój kadr.

Na 4 piętrze znajduje się drugi gabinet pedagoga szkolnego

Toalety są dostępne dla osób korzystających z budynku na pierwszym, drugim lub trzecim piętrze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada windę i jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników budynku.

Windą można dostać się na poszczególne piętra budynku szkoły (-1,0,1,2,3,4) poza jednym wyjątkiem.

Winda nie jest dostępna dla osób wchodzących wejściem głównym do szkoły.

Skorzystanie z windy w tym przypadku jest możliwe tylko po wejściu schodami na parter budynku ( 7 schodów) lub zejściu schodami do szatni na poziom -1 (11 schodów).

Szkoła dysponuje pochylnią dla wózków inwalidzkich, umożliwiającą: wjazd do budynku z poziomu ulicy.

Z budynku szkoły są trzy wyjścia ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane

W sekretariacie szkoły dostępna jest pętla indukcyjna umożliwiająca osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Szkoła nie posiada informacji głosowych. Szkoła posiada tabliczki z pismem Braille. Oznaczone są nimi drzwi wejściowe do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, windy gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego oraz toalet.

Ze względu na lokalizację szkoła nie posiada wydzielonego parkingu dostępnego dla osób korzystających z budynku . Wzdłuż ulicy Noakowskiego znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Szkoła nie posiada specjalnego wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Naprzeciwko budynku szkolnego znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. W pobliżu budynku szkoły pod numerami Noakowskiego 12, 16, 22 znajduje się jeszcze 5 miejsc parkingowych, które są ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku szkoły w odległości 150 m są zlokalizowane dwa przystanki tramwajowe przy Placu Politechniki, które są obsługiwane przez składy niskopodłogowe.

Do szkoły ma prawo wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym

Warunki wejścia na teren placówki z psem asystującym:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi online tłumaczenia polskiego języka migowego (zwanego dalej usługą tłumaczenia PJM). Usługa jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st Warszawy (zwanej dalej stroną 19115).

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Logo biuletyn informacji publicznej Logo aplikacji moodle Logo facebooka Logo Uczelni Techniczno-Handlowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.