Historia

Historia naszej szkoły to już prawie 70 lat tradycji i rozwoju. W tym czasie szkoła zmieniała swój profil edukacyjny, zajmowała różne budynki na terenie Warszawy, podejmowała nowe wyzwania i rozszerzała zakres oferty edukacyjnej. Jest placówką dumną ze swoich osiągnięć w pracy dydaktycznej, a także z nazwisk swoich znakomitych nauczycieli. Jednak dobrego imienia szkole przysporzyli przede wszystkim uczniowie, którzy pobierali tu nauki, oraz ich dalsze sukcesy odniesione w różnych dziedzinach działalności społecznej.

Początki

W latach 1950-1975 w naszym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Warszawie kształciły się trzy pokolenia mieszkańców stolicy. Szkołę ukończyło przeszło 5000 słuchaczy.

Edukację prowadzono w różnych formach organizacyjnych: systemie klasowym 4-letnim i w zespołach przedmiotowych w systemie 3-letnim. Szkoła współpracowała z dużymi zakładami pracy. Największą liczbę oddziałów klasowych stworzyła dla pracowników służby zdrowia, Rad Narodowych, Polskiego Radia i Telewizji. Organizowano też klasy dla kadry olimpijskiej, dla czynnych sportowców i kadry instruktorskiej. Prowadzono zespoły klasowe dla pracowników instytucji centralnych. Liceum organizowało przez pewien okres naukę dla dzieci pracowników placówek dyplomatycznych powracających do kraju.

Przez kilka lat pod patronatem szkoły odbywały się zajęcia dla młodzieży w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, a także konsultacje indywidualne dla dzieci przebywających przez długi czas w szpitalu.

W 1975 r. rozpoczęły się starania o otrzymanie od władz oświatowych własnego budynku. W dowód uznania za kształcenie dorosłych szkoła dostała nowy budynek przy ul. Noakowskiego 6. Jego adaptację i wyposażenie przeprowadzono w ciągu trzech miesięcy. Budynek oficjalnie otwarto 25 października 1975 roku.

Powstanie szkoły

Na podstawie zarządzenia nr 42 z dnia 2 kwietnia 1976 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania placówkę przekształcono w Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) jako zespół szkół. Swoją działalność CKU rozpoczęło 1 września 1976 roku. Nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego nr (numer) 1 nadano szkole dnia 20 maja 1977 roku na mocy Zarządzenia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Kuratora Oświaty i Wychowania. W skład Centrum w tym okresie wchodziło III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaoczne, Średnie Studium Zawodowe nr 1, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących nr 1 i nieszkolne placówki kształcenia ustawicznego.

Szkoła współpracowała ze Szkolnym Ośrodkiem Socjoterapii. Młodzież z tego ośrodka uczęszczała do nas na zajęcia lekcyjne.

W latach 1976-1977 w 55 zespołach kształciło się 3000 słuchaczy.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte, to powiększenie liczby oddziałów szkolnych. W skład szkoły weszło Liceum Ekonomiczne Zaoczne nr 2 i Policealne Studium Zawodowe kształcące na kierunkach handel zagraniczny, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rachunkowość, organizacja transportu samochodowego itp. W CKU nr 1 w tych latach prowadzono nauczanie indywidualne dla niepełnosprawnej młodzieży i zajęcia dla młodzieży przewlekle chorej przebywającej w Instytucie Reumatologii na ul. Spartańskiej w Warszawie. Kontynuowano edukację słuchaczy w klasach dla muzyków i sportowców.

Historia najnowsza – kształcenie dorosłych

CKU nr 1 w Warszawie przez wiele lat, do stycznia 2008 roku, prowadziło egzaminy eksternistyczne dla dorosłych z zakresu zajęć szkoły średniej. W latach 1980-2000 szkołę średnią dla dorosłych (liceum i technikum) ukończyło ok. 7650 słuchaczy. Większość otrzymała świadectwa dojrzałości. Szkoły policealne wchodzące w skład CKU nr 1 ukończyło 1778 słuchaczy.

W latach 2001-2010 szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym ukończyło ok. 4280 słuchaczy. Nasza szkoła miała ma wysoką zdawalność egzaminu maturalnego, kształtującą się na poziomie 85%.

Obecnie organem prowadzącym CKU nr 1 jest Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich dla dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jesteśmy szkołą XXI wieku postępową i inspirującą. Posiadamy doskonałą bazę dydaktyczną i wyposażenie umożliwiające realizację celów statutowych.

W procesie edukacji wykorzystujemy metody problemowe oraz najnowsze osiągnięcia z zakresu dydaktyki (edukacja on-line). Wdrażamy słuchaczy do samodzielnej pracy, korzystają z różnorodnych źródeł informacji i technologii informacyjnej. W szkole znajdują się trzy pracownie komputerowe, z czego dwie otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, i nowoczesne pracownie przedmiotowe. Do dyspozycji słuchaczy jest także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, mieszczące się w bibliotece szkolnej.

Szkoła realizowała i realizuje różne projekty. Jeden z nich, to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „E- learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU nr1”. Poza tym program „Reading Companion” do nauki języka angielskiego dla słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły finansowany przez IBM. Realizujemy projekty CEO, otrzymaliśmy certyfikat Innowacyjna Szkoła i Innowacyjny Nauczyciel.

Tradycją szkoły jest prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego. Szkoła kreuje postawy poszukujące. Atmosfera dialogu, życzliwości i akceptacji oraz przestrzeganie ustalonych norm społecznych i moralnych sprzyjają rozwojowi predyspozycji i zainteresowań słuchaczy. Kadra dydaktyczna naszej szkoły to zespół kompetentnych pedagogów. Są oni inspiratorami, opiekunami, doradcami i przewodnikami słuchaczy, co umożliwia naszym absolwentom potencjalny sukces w dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

CKU nr 1 współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi nauczycieli i słuchaczy w realizacji ich zadań oraz w rozwiązywaniu problemów. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i promuje w nim swoje osiągnięcia.

Wielu nauczycieli i pracowników szkoły za zasługi w dziedzinie edukacji dorosłych otrzymało nagrody i wyróżnienia od władz oświatowych stolicy.
Wśród absolwentów CKU nr 1 jest wielu znanych sportowców i artystów.

Logo biuletyn informacji publicznej Logo aplikacji moodle Logo facebooka Logo Uczelni Techniczno-Handlowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.