Edukacja dla dorosłych – o CKU nr. 1 w Warszawie

Szkoła mądrej akceptacji i sukcesów w edukacji dorosłych

Edukacja dla dorosłych oferuje drugą szansę osobom, które z różnych powodów nie uzyskały wykształcenia w normalnym trybie. Jest też okazją do uzupełnienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji dla tych, którzy chcą podnieść lub zmienić swój status zawodowy. Licea dla dorosłych to okazja do zdania egzaminu maturalnego i podjęcia nauki w szkole policealnej lub na studiach. Nasze Centrum pełni ważną rolę w dziedzinie stwarzania szans edukacyjnych osobom dorosłym. Prowadzimy zarówno liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jak i szkołę ponadgimnazjalną. Organizujemy również kursy zawodowe różnego rodzaju.

Celem prowadzonych przez nas zajęć jest wykształcenie absolwentów przygotowanych do samodzielnego działania. Kończąc naukę w naszym liceum dla pracujących czy szkole ponadgimnazjalnej, będą się odznaczali zdolnościami twórczymi, zdrową tolerancją, asertywnością oraz będą potrafili „żyć z innymi dla innych”. Wierzymy, że te cechy charakteru oraz wiedza zdobyta w naszym centrum odkrywają w człowieku jego najlepsze strony i kształcą rzetelnych pracowników, radzących sobie na rynku pracy.

Takie efekty edukacyjne w liceum dla dorosłych oraz szkole ponadgimnazjalnej osiągamy poprzez integrację procesów dydaktycznych i wychowawczych. Nasi absolwenci kierują się maksymą A. de Saint-Exupery’ego – „W życiu trzeba uczestniczyć”. Misja pedagogiczna placówki jest wypełniana poprzez realizację połączonych celów z zakresu nauczania i wychowania. Nasze liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policealna pracują w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Dzięki temu edukacja dla dorosłych jest też dostępna dla osób pracujących.

Liceum dla pracujących zaprasza

Nigdy nie jest za późno na podjęcie nauki lub doskonalenie już zdobytych umiejętności. Licea dla dorosłych w Warszawie i w całej Polsce stwarzają taką szansę. Kształcenie ustawiczne to wymóg czasu, w którym żyjemy. Dlatego właśnie edukację dorosłych należy podjąć zgodnie z wymogami stawianymi przez rynek pracy i nowoczesne społeczeństwo. W szybko zmieniającym się świecie uczymy się przez całe życie. Każdy, kto osiągnął sukces, wie o tym doskonale. Zachęcamy więc do skorzystania z oferty naszego Centrum i zapraszamy do liceum dla pracujących, szkoły policealnej oraz na kursy.