Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
w Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-11.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Serwis zawiera mapkę – mapki są wyłączone z zapewnienia obowiązku dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie mieści się w budynku przy ul. Noakowskiego 6. Do szkoły prowadzi wejście główne, które następnie dzieli się na dwa odrębne wejścia. Słuchacze po wejściu do szkoły schodzą schodami do szatni, w której przebywają w obecności pracownika obsługi szatni.

Do szkoły można się również dostać wchodząc schodami na parter budynku, gdzie znajduje się portiernia, w której pracownik obsługi portierni kontroluje osoby wchodzące na teren szkoły oraz udziela informacji o rozkładzie pomieszczeń (sal lekcyjnych, gabinetów, pracowni itp.)

2. Budynek szkoły składa się z pięciu kondygnacji. Z wejścia głównego można dostać się do szkoły wchodząc oddzielnymi schodami na parter budynku oraz oddzielnymi schodami można zejść do szatni na poziom -1.

Z parteru budynku schody prowadzą na kolejne piętra (1, 2, 3, 4) gdzie znajdują się korytarze i sale lekcyjne lub do szatni na poziom -1.

Z szatni można dostać się schodami na parter budynku oraz na kolejne piętra (1, 2, 3, 4) gdzie znajdują się korytarze i sale lekcyjne.

Ponadto na parterze budynku znajduje się gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, kadry oraz pokój kierownika gospodarczego.

Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pomieszczenia biblioteki i czytelni oraz gabinety wicedyrektorów.

Na drugim piętrze znajduje się pokój nauczycielski oraz gabinet pedagoga i psychologa szkoły.

Na trzecim piętrze znajduje się gabinet doradcy zawodowego.

Toalety są dostępne dla osób korzystających z budynku na pierwszym, drugim lub trzecim piętrze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada windę i jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników budynku.

Windą można dostać się na poszczególne piętra budynku szkoły (-1, 0, 1, 2, 3, 4) poza jednym wyjątkiem. Winda nie jest dostępna dla osób wchodzących wejściem głównym do szkoły.

Skorzystanie z windy w tym przypadku jest możliwe tylko po wejściu schodami na parter budynku (7 schodów) lub zejściu schodami do szatni na poziom -1 (11 schodów).

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta na parter budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego   w celu obsługi interesanta w dogodny sposób.

Z budynku szkoły są trzy wyjścia ewakuacyjne.

3. W sekretariacie szkoły dostępna jest pętla indukcyjna umożliwiającą  osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku.

Szkoła nie posiada pochylni, platform oraz informacji głosowych.

4. Ze względu na lokalizację szkoła nie posiada wydzielonego parkingu dostępnego dla osób korzystających z budynku. Wzdłuż ulicy Noakowskiego znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania. Szkoła nie posiada specjalnego wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na ulicy Noakowskiego w pobliżu budynku numer 22, w odległości 180 m od budynku szkoły, znajdują się 2 miejsca parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku szkoły w odległości 150 m są zlokalizowane dwa przystanki tramwajowe przy Placu Politechniki, które są obsługiwane przez składy niskopodłogowe.

5. Do szkoły ma prawo wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym odpowiednio zabezpieczonym kagańcem i na smyczy. 

6. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego na terenie szkoły. Potrzebę skorzystania z pomocy należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cku1.edu.pl

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych