Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie – Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz w szkole policealnej dla dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, gorąco zachęcamy do kontaktu. Nasza szkoła zajmuje się edukacją osób dorosłych od 1950 roku. Bogate doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprawiają, że nasza szkoła dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych oraz zawodowych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1

ul. Noakowskiego 6
00-666 Warszawa

tel.: (0 22) 825 69 15, (0 22) 825 69 29
fax: (0 22) 825 69 15 w. 124 (w godzinach pracy sekretariatu)
e-mail: sekretariat@cku1.edu.plODBIÓR DOKUMENTÓW

WTOREK, ŚRODA CZWARTEK w godzinach pracy sekretariatu.

Przed odebraniem dokumentów należy zwrócić wszystkie książki wypożyczone z Biblioteki Szkolnej.


SKARGI I WNIOSKI

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 11.00 – 12.00


Regon: 000 746254
NIP: 526 00 13 120
KONTO: 67 1020 1156 0000 7602 0006 6613

 


 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 6, zwane dalej Szkołą.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Noakowskiego 6, 00-666 Warszawa

za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@cku1.edu.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest  Pan Mariusz Borowski. Można się z nim kontaktować wysyłając wiadomości na adres skrzynki pocztowej: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi hostingu strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej Szkoły.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z Instrukcji kancelaryjnej Szkoły opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Temat:

Treść wiadomości: