KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacje dla słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 roku.

1. Wytyczne dotyczące tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów.

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Po wejściu do budynku szkolnego oraz przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający musi zdezynfekować ręce korzystając z dozownika z płynami odkażającym.

1.4. Po wejściu do budynku zdający zostawia swoje rzeczy osobiste w szatni. Zdający wpuszczani są do szkoły według harmonogramu.

1.5. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby towarzyszące, opiekunowie prawni z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem zostaną sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

1.9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. Szkoła nie zapewnia posiłków, nie ma też możliwości spożywania posiłków na Terenia szkoły.

1.11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły .

 

2. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego.

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

2.6. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku.

2.7. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

2.8. Żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu wskazanego w harmonogramie.

2.9. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

2.10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

2.11. Jeśli w trakcie egzaminu zdający źle się poczuje, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym przewodniczącego zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danej sali.

2.12. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają teren szkoły, wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Prosimy o  unikanie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

2.13. Osoby, które ze względu na warunki rekrutacyjne do szkół wyższych muszą przystąpić do egzaminu ustnego , proszone są o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 25 maja 2020 roku.

2.14. Osoby z alergią wziewną lub innymi schorzeniami, których objawami są kaszel, katar lub łzawienie, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej do 4 czerwca 2020 roku (zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@cku1.edu.pl).

2.15. Osobom, którym nie przekazano haseł dostępu do wyników egzaminu maturalnego, zostaną one przesłane na adresy mailowe podane w deklaracjach maturalnych.

2.16. W tygodniu poprzedzającym egzamin na podane w deklaracjach adresy mailowe przesłane zostaną informacje dotyczące sal, w których przeprowadzany będzie egzamin oraz godziny rozpoczęcia.

2.17. Losowania miejsc dla zdających w części pisemnej egzaminu maturalnego dokonuje członek komisji.

UWAGA! W tygodniu poprzedzającym egzaminy maturalne, między 1-6 czerwca 2020r., na podane w deklaracjach adresy mailowe przesłane zostaną informacje dotyczące numerów sal, w których przeprowadzany będzie egzamin oraz godziny jego rozpoczęcia.