Uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gorzowie Wlkp. przyst¹pili

matura-1

Gorzów Wielkopolski, 05.05.2008. Uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gorzowie Wlkp. przyst¹pili 5 bm. do egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego. (lm/kkk) PAP/Lech Muszyñski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Ponad 440 tys. maturzystów rozpoczê³o egzamin z jêzyka polskiego***