Historia Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

Historia naszej szkoły to już prawie 70 lat tradycji i rozwoju. W tym czasie szkoła zmieniała swój profil edukacyjny, zajmowała różne budynki na terenie Warszawy, podejmowała nowe wyzwania i rozszerzała zakres oferty edukacyjnej. Jest placówką dumną ze swoich osiągnięć w pracy dydaktycznej, a także z nazwisk swoich znakomitych nauczycieli. Jednak przede wszystkim dobrego imienia szkole przysporzyli uczniowie, którzy pobierali tu nauki, oraz ich dalsze sukcesy odniesione w różnych dziedzinach działalności społecznej.

historia szkoły

Początki

W latach 1950-1975 w naszym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Warszawie kształciły się trzy pokolenia mieszkańców stolicy. Szkołę ukończyło przeszło 5000 słuchaczy. Edukacja prowadzona była w różnych formach organizacyjnych: systemie klasowym 4-letnim i w zespołach przedmiotowych w systemie 3-letnim. Szkoła współpracowała z dużymi zakładami pracy. Największą liczbę oddziałów klasowych stworzyła dla pracowników służby zdrowia, Rad Narodowych, Polskiego Radia i Telewizji. Organizowano klasy dla kadry olimpijskiej, dla czynnych sportowców, kadry instruktorskiej, prowadzone były zespoły klasowe dla pracowników instytucji centralnych. Liceum organizowało przez pewien okres naukę dla dzieci pracowników placówek dyplomatycznych powracających do kraju. Przez kilka lat pod patronatem szkoły odbywały się zajęcia dla młodzieży w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, a także konsultacje indywidualne dla dzieci przebywających przez długi czas w szpitalu.

W 1975 r. rozpoczęły się starania o otrzymanie od władz oświatowych własnego budynku. W dowód uznania za kształcenie dorosłych szkoła dostała nowy budynek przy ul. Noakowskiego 6, którego adaptację i wyposażenie przeprowadzono w ciągu trzech miesięcy. Budynek oficjalnie został otwarty 25 października 1975 roku.

CKU nr 1

Powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie

Na podstawie zarządzenia nr 42 z dnia 2 kwietnia 1976 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania placówka została przekształcona w Centrum Kształcenia Ustawicznego jako zespół szkół. Swoją działalność CKU rozpoczęło 1 września 1976 roku. Nazwa Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 nadana została szkole dnia 20 maja 1977 roku na mocy Zarządzenia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Kuratora Oświaty i Wychowania. W skład Centrum w tym okresie wchodziło III LO dla Pracujących Zaoczne, Średnie Studium Zawodowe nr 1, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących nr 1 i nieszkolne placówki kształcenia ustawicznego. Szkoła współpracowała ze Szkolnym Ośrodkiem Socjoterapii. Młodzież z tego ośrodka uczęszczała do nas na zajęcia lekcyjne. W latach 1976-1977 w 55 zespołach kształciło się 3000 słuchaczy. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych CKU nr 1 powiększyło liczbę oddziałów szkolnych. W skład szkoły weszło Liceum Ekonomiczne Zaoczne nr 2 i Policealne Studium Zawodowe kształcące na kierunkach handel zagraniczny, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rachunkowość, organizacja transportu samochodowego itp. W CKU nr 1 w tych latach prowadzono nauczanie indywidualne dla niepełnosprawnej młodzieży i zajęcia dla młodzieży przewlekle chorej przebywającej w Instytucie Reumatologii na ul. Spartańskiej w Warszawie. Kontynuowano edukację słuchaczy w klasach dla muzyków i sportowców.

Historia najnowsza: edukacja dla dorosłych

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie przez wiele lat, do stycznia 2008 roku, prowadziło egzaminy eksternistyczne dla dorosłych z zakresu zajęć szkoły średniej. W latach 1980-2000 szkołę średnią dla dorosłych (liceum ogólnokształcące i technikum) ukończyło ok. 7650 słuchaczy. Większość otrzymała świadectwa dojrzałości. Szkoły policealne wchodzące w skład CKU nr 1 ukończyło 1778 słuchaczy. W latach 2001-2010 szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym ukończyło ok. 4280 słuchaczy. Nasza szkoła ma wysoką zdawalność egzaminu maturalnego, która kształtuje się na poziomie 85%. Obecnie organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 jest Wydział Oświaty i Sportu dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wchodząca w XXI wiek szkoła jest postępowa i inspirująca. Posiada niezbędną bazę i wyposażenie umożliwiające realizację celów statutowych.
W procesie edukacji wykorzystuje się metody problemowe oraz najnowsze osiągnięcia z zakresu dydaktyki (edukacja on-line). Słuchacze są wdrażani do samodzielnej pracy, korzystają z różnorodnych źródeł informacji i technologii informacyjnej. W szkole znajdują się trzy pracownie komputerowe, z czego dwie otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, i nowoczesne pracownie przedmiotowe. Do dyspozycji słuchaczy jest także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, mieszczące się w bibliotece szkolnej. Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „E- learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU nr1” oraz program „Reading Companion” do nauki języka angielskiego dla słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły finansowany przez IBM. Tradycją szkoły jest prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu dojrzałości i nowej matury. Szkoła kreuje postawy poszukujące. Atmosfera dialogu, życzliwości i akceptacji oraz przestrzeganie ustalonych norm społecznych i moralnych sprzyjają rozwojowi predyspozycji i zainteresowań słuchaczy. Kadra dydaktyczna naszej szkoły to zespół kompetentnych pedagogów, którzy są inspiratorami, opiekunami, doradcami i przewodnikami słuchaczy, co umożliwia naszym absolwentom potencjalny sukces w dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Prowadzimy także profesjonalne kursy maturalne i zawodowe.

centrum kształcenia ustawicznego
CKU Warszawa

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi nauczycieli i słuchaczy w realizacji ich zadań oraz w rozwiązywaniu problemów. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i promuje w nim swoje osiągnięcia.

Wielu nauczycieli i pracowników szkoły za zasługi w dziedzinie edukacji dorosłych otrzymało wyróżnienia od władz oświatowych stolicy.
Wśród absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 jest wielu znanych sportowców i artystów.