Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODACH:

Kursy kwalifikacyjne w zawodach to nowoczesne i elastyczne kształcenie zawodowe, które niezależnie od posiadanego wykształcenia, daje kursantom możliwość należytego przygotowania się do uzyskania tytułu technika. Przystąpić do niego mogą osoby, które ukończyły 8-klasową szkołę podstawową lub gimnazjum.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

Wszystkie prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierunki prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po pozytywnym zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnym etapem jest przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych uzyskują następujące korzyści:
– dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, uczestnik kursu ma możliwość szybszego przekwalifikowania lub zdobycia nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów często wymagane są te same kwalifikacje, dzięki czemu uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód,

– istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji na poziomie technika przy jednoczesnym przygotowywaniu się do uzyskania wykształcenia średniego.

Ponadto absolwenci ZSZ mogą uzupełnić brakujące kwalifikacje do poziomu technika bez konieczności powtarzania całego zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.