Przedmioty zawodowe

TECHNIK INFORMATYK

NAUCZYCIELE:

mgr Agata Mąkosa
mgr Agnieszka Wolenkiewicz-Rekucka


2. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Podstawa Programowa TI: czytaj


3. EGZAMINY ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Szczegóły: informator o egzaminie


4. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki dla zawodu technik informatyk: czytaj


5. MATERIAŁY ON-LINE

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron:

IT Szkoła to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT

Zamieszczone w materiałach kursowych testy, pozwalają na dokonanie samooceny oraz uzyskanie potwierdzenia zdobytej wiedzy w postaci wystawianych po zaliczeniu testu auto certyfikatów. Kursy, są przygotowane i prowadzone przez najlepszych wykładowców akademickich oraz akredytowane przez Akademię Leona Koźmińskiego i Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Projekt otwartych zasobów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka stworzony przez partnerstwo czterech, czołowych polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej.

Serwis (bezpłatny) do nauki programowania w różnych językach: JavaScript, Python, PHP, Ruby.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kwalifikacje: K 1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
Podstawa programowa: http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=334306

Na kierunek technik administracji kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Okres nauki trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Język obcy w administracji
2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
3. Podstawy prawa cywilnego
4. Podstawy prawa pracy
5. Podstawy prawa administracyjnego
6. Podstawy finansów publicznych
7. Podstawy statystyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie pracy biurowej
2. Postępowanie w administracji

Egzamin zawodowy
Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – czytaj
Informator – czytaj

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Przydatne strony internetowe:

Przydatne prezentacje:

PRAKTYKI ZAWODOWE