Warunki przyjęcia

Kryteria przyjęcia słuchaczy do Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Wejście w poczet uczniów CKU wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Różnią się one w zależności od typu placówki szkolnej. Pierwsze wymaganie dotyczy wieku. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 rok życia lub w bieżącym roku kalendarzowym staną się pełnoletnie. Limit wieku jest inny dla sportowców i muzyków – wynosi 16 lat. Niezbędny jest też komplet dokumentów, który należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie, które swoją siedzibę ma przy ulicy Noakowskiego 6.

Przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Od kandydatów oczekujemy posiadania dokumentu potwierdzającego ukończenie gimnazjum lub ZSZ. Dorośli, którzy ukończyli szkołę podstawową, również mogą starać się o przyjęcie do liceum.

Przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych

Wymagamy posiadania dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia na poziomie średnim. Nie jest przy tym ważne posiadanie świadectwa maturalnego.

Przyjęcie na semestry wyższe

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia gimnazjum (wraz z punktami uzyskanymi podczas nauki). Wymagamy również dostarczenia świadectwa ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. Pod uwagę brane będą również pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych wynikające z różnic programowych.

Prosimy o składanie w sekretariacie wyłącznie kompletnej dokumentacji. Dokumentacja niekompletna nie zostanie przez sekretariat przyjęta.

1. Wybierz typ szkoły i dni zajęć

2. Zgłoś się do sekretariatu nr 7 /sprawdź godziny pracy sekretariatu/

 

Uwaga! Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.