Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

Menu nawigacyjne:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Znak: 0815/20B/341/1/2011

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 1

00-666 WARSZAWA ul. NOAKOWSKIEGO 6


OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 4.845.000 EURO


 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie ul. Noakowskiego 6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nr 1 przy ul. Noakowskiego 6 w Warszawie pok. 5.

SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego : www.cku1.edu.pl

SIWZ (do pobrania)
• Zamawiający nie wymaga wadium
• Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
• Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonywania zamówienia
• Termin wykonania zamówienia : do dnia 15.12.2011 r.
• Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie : cena – 100 %
• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest : Urszula Miszczuk tel. (22) 825.69.15
w godz. 9.oo – 15.oo,
• Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 6 w sekretariacie pok. 5

• Termin składania ofert upływa w dniu : 14.11.2011 r. o godz. 10.00
• Termin otwarcia ofert w dniu : 14.11.2011 r. o godz. 11.00
• Termin związania ofertą : 30 dni
• Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej UZP w dniu : 28.10.2011 r.
• Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV :
– roboty w zakresie stolarki budowlanej – 45.42.10.00-4
– instalowanie okien – 45.42.11.25-6
* Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:

a. wykaz wykonanych robót budowlanych co najmniej 3 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każde zamówienie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

b. dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

2. wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

3. wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt.3 ustawy pzp) – opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty

4. wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy pzp – oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

* Dokument jaki Zamawiający żąda od Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp : oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

Załączniki

 

OGŁOSZENIE

 

O wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
 

nieograniczonego na:
 

Wymianę stolarki okiennej w CKU Nr 1 w Warszawie ul. Noakowskiego 6
 

(nr sprawy: 0815/20B/341/1/2011)
 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1, 00-666 Warszawa ul. Noakowskiego 6 zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177),informuje
że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu j.w. w siedzibie CKU Nr 1 w Warszawie ul. Noakowskiego 6 zamierzało przeznaczyć
kwotę 52.000,57 zł brutto i wpłynęło 5 ofert o następujących cenach brutto w zł:

Ocena ofert na podstawie kryterium “cena”:

Numer oferty Cena Ilość punktów

 

 

 

 

Informujemy że, dwie oferty, które zostały dostarczone do CKU Nr 1 przez pocztę w dniu 14.11.2011 r. o godzinie 12:08 czyli po terminie ogłoszenia wyniku przetargu nie zostały rozpatrzone.

WYBRANO OFERTĘ WYKONAWCY:

FABRYKA OKIEN SPECTRUM Sp. z o.o.
20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4
Z ceną oferty brutto: 30.320,34 zł
.

 

Osoba odpowiedzialna za tę podstronę: Ewa Ałasa


Wizyt od 01/09/2005: