Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

Menu nawigacyjne:


Wolne stanowiska pracy

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 ul. Noakowskiego 6
00-666 Warszawa,
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

SPECJALISTA PRACOWNIK SEKRETARIATU SZKOŁY – CKU Nr 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– bezpośrednia obsługa interesanta,
– pełna obsługa słuchaczy szkoły,
– udzielanie interesantom informacji o trybie, procedurach i przebiegu, rozpatrywanych spraw,
– obsługa kancelaryjno-biurowa,
– znajomość Systemu Informacji Oświatowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

– praca /na umowę o pracę / w budynku szkoły.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednim kontaktem z interesantami, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się w wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie, staż pracy min. 5 lat,
– obywatelstwo polskie/ o stanowisko mogą ubiegać się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych Dz.U. Nr 223, poz.1458 z póz. zm.,/,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia,
– umiejętność sprawnej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– pożądane kompetencje : dążenie do rezultatów, komunikatywność, myślenie analityczne, samodzielność, sumienność, dobra współpraca w zespole.

Wymagane dokumenty:

– Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
– ew. xero dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści : wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zmianami/.

Inne informacje:

Metody /techniki/, które będą stosowane podczas naboru:
weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy i umiejętności.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 17 października 2014 r. zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@cku1.edu.pl

OGŁOSZENIE NR 2

INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI PRZEPROWADZONEJ NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 NA STANOWISKO PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO-SPECJALISTY-PRACA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Anna Wojewódzka.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

Pani Anna Wojewódzka spełniła niezbędne wymagania zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty.
Pani Anna Wojewódzka posiada kilkuletni staż pracy oraz doświadczenie pracy w szkole. Jej umiejętności i kwalifikacje gwarantują należyte wykonywanie przypisanych zadań, a posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe pozwolą jej
szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

 

Osoba odpowiedzialna za tę podstronę: Ewa Ałasa


Wizyt od 01/09/2005: