Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAWODACH:

Kursy kwalifikacyjne w zawodach to nowoczesne i elastyczne kształcenie zawodowe, które niezależnie od posiadanego wykształcenia, daje kursantom możliwość należytego przygotowania się do uzyskania tytułu technika. Przystąpić do niego mogą osoby, które ukończyły 8-klasową szkołę podstawową lub gimnazjum.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

Wszystkie prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierunki prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po pozytywnym zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnym etapem jest przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych uzyskują następujące korzyści:
– dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, uczestnik kursu ma możliwość szybszego przekwalifikowania lub zdobycia nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów często wymagane są te same kwalifikacje, dzięki czemu uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód,

– istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji na poziomie technika przy jednoczesnym przygotowywaniu się do uzyskania wykształcenia średniego.

Ponadto absolwenci ZSZ mogą uzupełnić brakujące kwalifikacje do poziomu technika bez konieczności powtarzania całego zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.


OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CKU Nr 1 ( KURSY BEZPŁATNE ! )

  • A.25 WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH.

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (online)
Język obcy zawodowy (online)
Kompetencje społeczne i personalne (online)
Organizacja małych zespołów (online)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (online)
Podstawy grafiki komputerowej
Technologie multimedialne
Przedmioty w kształceniu praktycznym:
Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów
Multimedialnych – 90 godz.
Przygotowanie projektów multimedialnych – 120 godz.

Praktyki zawodowe 2 tygodnie

 

 

  • A.35. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

 

Przedmioty

  • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej ( po 84 godz. w 1 i 2 semestrze)
  • Statystyka i analiza ekonomiczna (po 29 godz. w 1 i 2 sem.)
  • Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej (po 19 godz. w 1 i 2 sem.)
  • Działalność przedsiębiorstwa (po 84 godz w 1 i 2 sem.)
  • Kadry i płace (po 28 godz. w 1 i 2 sem.)

Praktyki zawodowe   120 godz.

Pytania dotyczące Kursu w zakresie A.35. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI  prosimy przesyłać na mail ekonomika_cku@wp.pl

 

Regulamin rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 


KARTA ZGŁOSZENIA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – pobierz

Uwaga! Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo


KURSY KOMERCYJNE (PŁATNE)

Kursy informatyczne

Oraz inne:

Kursy organizowane są w terminach i porach dnia dogodnych dla klientów – w systemie rannym, wieczorowym lub weekendowym. Zajęcia odbywają się w samym centrum Warszawy – w budynku CKU Nr 1 w Warszawie przy ul. Noakowskiego 6 (przy placu Politechniki).

Tu można pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać:
e-mail: sekretariat@cku1.edu.pl
fax: 0-22 825-69-15, 825-69-29 wew.124
lub pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
ul. Noakowskiego 6, 00-666 Warszawa
z dopiskiem KURSY

Płatność za kursy należy przesłać na konto Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie – nr konta 37 1030 1508 0000 0005 5015 5079.
Ksero dowodu wpłaty proszę przesłać przed rozpoczęciem kursu faxem: nr 0-22 825-69-15, 825-69-29 wew.124 lub przynieść na pierwsze spotkanie.